The NUCB Business School

المواقع

ناغويا

Nagoya University of Commerce and Business

Address
The NUCB Business School
Global Leader Program
Admissions Office
1-3-1 Naka-ku Nishiki Nagoya, Japan

460-0003 ناغويا, أيشي محافظة, اليابان
موقع الويب