ماجستير في اقتصاديات وإدارة السياحة

عام

عن هذه الكلية

Il Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica nasce nel 1991 dall’unione di Università Ca’ Foscari Venezia, Regione del Veneto e Touring Club Italiano intorno ad un progetto innovativo. ... قراءة المزيد

Il Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica nasce nel 1991 dall’unione di Università Ca’ Foscari Venezia, Regione del Veneto e Touring Club Italiano intorno ad un progetto innovativo. إظهار محتوى أقل
تريفيزو
عرض ملف الكلية